David Kelly (1929-2012)

David Kelly (1929-2012)

Elyse Knox (1917-2012)

Elyse Knox (1917-2012)

Whitney Houston (1963-2012)

Whitney Houston (1963-2012)

Ben Gazzara (1930-2012)

Ben Gazzara (1930-2012)

Dick Tufeld (1926-2012)

Dick Tufeld (1926-2012)

Don Cornelius (1936-2012)

Don Cornelius (1936-2012)

Camilla Williams (1919-2012)

Camilla Williams (1919-2012)

Etta James (1938-2012)

Etta James (1938-2012)

Johnny Otis (1921-2012)

Johnny Otis (1921-2012)

Sam Rivers (1923-2011)

Sam Rivers (1923-2011)